დეტალური ინფორმაცია

N536
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. წინამძღვრიანთკარის შიდა გზების მოხრეშვის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტავიის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი08-06-2012 13:55
წინადადების მიღება იწყება08-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n536


შედეგები / ცვლილებები

N536-1
დამატების თარიღი19-06-2012 12:44
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n536_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-06-2012 13:55
წინადადებების მიღება დაწყებულია 08-06-2012 13:55
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-06-2012 12:45