დეტალური ინფორმაცია

N561
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისში მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობისა და რეაბილიტაციის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი21-06-2012 18:15
წინადადების მიღება იწყება26-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n561


შედეგები / ცვლილებები

N561-1
დამატების თარიღი28-06-2012 12:02
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n561_02
contest_n561_03
contest_n561_04
contest_n561_05
contest_n561_06
contest_n561_07
contest_n561_08
contest_n561_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-06-2012 18:15
წინადადებების მიღება დაწყებულია 26-06-2012 10:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 28-06-2012 12:05