დეტალური ინფორმაცია

N8
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია (მის 4600, ქ.ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. #¹3, ს/კ 212721170 ტელ: 4-54-54) აცხადებს კონკურს საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი15-03-2011 18:42
წინადადების მიღება იწყება15-03-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_0139_8.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N8-1
დამატების თარიღი11-04-2011 13:10
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დაკავშირებული დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_3045_1.pdf


N8-2
დამატების თარიღი15-04-2011 18:25
შენიშვნა

საკონკურსო სხდომის ოქმი, დამატებითი დოკუმენტები და ხელშეკრულება.

მიმაგრებული ფაილიc_7542_2.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-03-2011 18:42
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-04-2011 13:10