დეტალური ინფორმაცია

N570
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. ძეგვში საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და სანიაღვრე-საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი29-06-2012 12:59
წინადადების მიღება იწყება29-06-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n570


შედეგები / ცვლილებები

N570-1
დამატების თარიღი12-07-2012 10:36
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n570_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-06-2012 12:59
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-06-2012 12:59
კონკურსი არ შედგა 12-07-2012 10:37