დეტალური ინფორმაცია

N65
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს ქ. მცხეთაში, ავარიული საყრდენი კედლების სარემონტო სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენად.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი10-05-2011 17:40
წინადადების მიღება იწყება10-05-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n65


შედეგები / ცვლილებები

N65-1
დამატების თარიღი02-06-2011 17:20
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n65_2
contest_n65_3


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-05-2011 17:40
წინადადებების მიღება დაწყებულია 10-05-2011 17:40
გამარჯვებული გამოვლენილია 02-06-2011 17:25