დეტალური ინფორმაცია

N582
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისში სანიაღვრე ქსელების კაპ. შეკეთებისათვის საჭირო) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი11-07-2012 17:16
წინადადების მიღება იწყება16-07-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n582


შედეგები / ცვლილებები

N582-1
დამატების თარიღი17-07-2012 17:09
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n582_02
contest_n582_03
contest_n582_04
contest_n582_05
contest_n582_06
contest_n582_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-07-2012 17:16
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-07-2012 10:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-07-2012 17:10