დეტალური ინფორმაცია

N613
დასახელებაკონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების (მათ შორის ინტერიერის დაგეგმარება/დიზაინი და ავეჯის დიზაინი) სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიკონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი204428510
გამოცხადების თარიღი07-08-2012 22:13
წინადადების მიღება იწყება13-08-2012
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n613
contest_n613_02


შედეგები / ცვლილებები

N613-1
დამატების თარიღი22-08-2012 15:54
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n613_03
contest_n613_04
contest_n613_05
contest_n613_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 07-08-2012 22:13
წინადადებების მიღება დაწყებულია 13-08-2012 09:25
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 22-08-2012 15:56