დეტალური ინფორმაცია

N667
დასახელებამარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აცხადებს კონკურსს (სოფ. თამარისის სარიტუალო სახლის კეთილმოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიმარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო
საიდინტიფიკაციო კოდი234232149
გამოცხადების თარიღი01-02-2013 15:31
წინადადების მიღება იწყება01-02-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n667
contest_n667_02


შედეგები / ცვლილებები

N667-1
დამატების თარიღი14-02-2013 17:27
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n667_03
contest_n667_04
contest_n667_05
contest_n667_06
contest_n667_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-02-2013 15:31
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-02-2013 15:32
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-02-2013 17:29