დეტალური ინფორმაცია

N672
დასახელებამარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აცხადებს კონკურსს (ქ. მარნეულში გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიმარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო
საიდინტიფიკაციო კოდი234232149
გამოცხადების თარიღი05-02-2013 15:36
წინადადების მიღება იწყება05-02-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n672
contest_n672_02


შედეგები / ცვლილებები

N672-1
დამატების თარიღი13-02-2013 18:01
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n672_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-02-2013 15:36
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-02-2013 15:37
კონკურსი არ შედგა 13-02-2013 18:02