დეტალური ინფორმაცია

N675
დასახელებააჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს (2 სატელევიზიო სტუდიის დიზაინერული ესკიზისა და სტუდიების მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიაჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი
საიდინტიფიკაციო კოდი245428700
გამოცხადების თარიღი07-02-2013 15:23
წინადადების მიღება იწყება07-02-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n675
contest_n675_02


შედეგები / ცვლილებები

N675-1
დამატების თარიღი18-02-2013 22:10
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n675_03
contest_n675_04
contest_n675_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 07-02-2013 15:23
წინადადებების მიღება დაწყებულია 07-02-2013 15:24
გამარჯვებული გამოვლენილია 18-02-2013 22:12