დეტალური ინფორმაცია

N710
დასახელებასსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს (ქ. თბილისში მდებარე ტერიტორიაზე არქივის შენობის განსათავსებლად არქიტექტურული სარეკონსტრუქციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი202307404
გამოცხადების თარიღი27-03-2013 17:20
წინადადების მიღება იწყება19-04-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n710
contest_n710_02
contest_n710_03


შედეგები / ცვლილებები

N710-1
დამატების თარიღი22-04-2013 11:35
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n710_04
contest_n710_05
contest_n710_06
contest_n710_07
contest_n710_08
contest_n710_09
contest_n710_10
contest_n710_11
contest_n710_12


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 27-03-2013 17:20
წინადადებების მიღება დაწყებულია 19-04-2013 11:50
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-04-2013 11:32