დეტალური ინფორმაცია

N717
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისში კახიანოურის ტერიტორიული ორგანოს შიდა კვარტალური ქუჩების 8 სმ-იანი დაწნეხილი ფილებით მოპირკეთებისათვის საჭირო) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი05-04-2013 12:50
წინადადების მიღება იწყება11-04-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n717


შედეგები / ცვლილებები

N717-1
დამატების თარიღი12-04-2013 15:23
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n717_02
contest_n717_03
contest_n717_04
contest_n717_05
contest_n717_06
contest_n717_07
contest_n717_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-04-2013 12:50
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-04-2013 11:36
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-04-2013 15:27