დეტალური ინფორმაცია

N719
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ ქუთაისში ღვარსადენების მოწყობისათვის საჭირო) საპროექტო-ახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი08-04-2013 15:07
წინადადების მიღება იწყება12-04-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n719


შედეგები / ცვლილებები

N719-1
დამატების თარიღი12-04-2013 18:38
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n719_02
contest_n719_03
contest_n719_04
contest_n719_05
contest_n719_06
contest_n719_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-04-2013 15:07
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-04-2013 10:32
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-04-2013 18:40