დეტალური ინფორმაცია

N720
დასახელებაა(ა)იპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია აცხადებს კონკურსს ვებგვერდის დიზაინის შექმნის მომსახურებაზე.
შემსყიდველითბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
საიდინტიფიკაციო კოდი203851545
გამოცხადების თარიღი08-04-2013 16:40
წინადადების მიღება იწყება16-04-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n720


შედეგები / ცვლილებები

N720-1
დამატების თარიღი19-04-2013 16:19
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n720_02
contest_n720_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-04-2013 16:40
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-04-2013 10:27
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-04-2013 16:20