დეტალური ინფორმაცია

N721
დასახელებამარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აცხადებს კონკურსს (ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზებისა და ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიმარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო
საიდინტიფიკაციო კოდი234232149
გამოცხადების თარიღი10-04-2013 17:25
წინადადების მიღება იწყება15-04-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n721
contest_n721_02


შედეგები / ცვლილებები

N721-1
დამატების თარიღი18-04-2013 14:39
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n721_03
contest_n721_04
contest_n721_05
contest_n721_06
contest_n721_07
contest_n721_08
contest_n721_09
contest_n721_10
contest_n721_11
contest_n721_12
contest_n721_13
contest_n721_14
contest_n721_15


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-04-2013 17:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 15-04-2013 10:54
გამარჯვებული გამოვლენილია 22-04-2013 12:05