დეტალური ინფორმაცია

N756
დასახელებასსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს საინჟინრო-საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი202307404
გამოცხადების თარიღი01-05-2013 14:55
წინადადების მიღება იწყება21-05-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n756
contest_n756_02
contest_n756_03


შედეგები / ცვლილებები

N756-1
დამატების თარიღი23-05-2013 13:51
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n756_04
contest_n756_05
contest_n756_06
contest_n756_07
contest_n756_08
contest_n756_09
contest_n756_10
contest_n756_11
contest_n756_12
contest_n756_13
contest_n756_14
contest_n756_15
contest_n756_16
contest_n756_17


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-05-2013 14:55
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-05-2013 10:53
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-05-2013 17:45