დეტალური ინფორმაცია

N774
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. ქვემო ნიჩბისში, ახალ ნიჩბისში, სასხორში, ზემო ნიჩბისში და სოფ. ძეგვში სასმელი წყლის მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი16-05-2013 17:47
წინადადების მიღება იწყება23-05-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n774
contest_n774_02


შედეგები / ცვლილებები

N774-1
დამატების თარიღი12-07-2013 17:40
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n774_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 16-05-2013 17:47
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-05-2013 11:21
კონკურსი არ შედგა 12-07-2013 17:41