დეტალური ინფორმაცია

N798
დასახელებაქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველივაკის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი204872539
გამოცხადების თარიღი30-05-2013 12:51
წინადადების მიღება იწყება30-05-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n798
contest_n798_02
contest_n798_03
contest_n798_04
contest_n798_05
contest_n798_06
contest_n798_07
contest_n798_08
contest_n798_09
contest_n798_10
contest_n798_11
contest_n798_12
contest_n798_13
contest_n798_14
contest_n798_15
contest_n798_16
contest_n798_17
contest_n798_18
contest_n798_19
contest_n798_20
contest_n798_21
contest_n798_22
contest_n798_23
contest_n798_24


შედეგები / ცვლილებები

N798-1
დამატების თარიღი24-06-2013 17:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n798_25
contest_n798_26
contest_n798_27
contest_n798_28
contest_n798_29
contest_n798_30
contest_n798_31
contest_n798_32
contest_n798_33
contest_n798_34
contest_n798_35
contest_n798_36
contest_n798_37
contest_n798_38
contest_n798_39
contest_n798_40
contest_n798_41


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-05-2013 12:51
წინადადებების მიღება დაწყებულია 30-05-2013 12:54
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-06-2013 14:58