დეტალური ინფორმაცია

N804
დასახელებაშპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ აცხადებს კონკურსს (ქ. გურჯაანში სადაწნეო მილსადენის რეაბილიტაციის) საინჟინრო-საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
საიდინტიფიკაციო კოდი412670097
გამოცხადების თარიღი05-06-2013 17:19
წინადადების მიღება იწყება05-06-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n804


შედეგები / ცვლილებები

N804-1
დამატების თარიღი12-06-2013 12:44
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n804_02
contest_n804_03
contest_n804_04
contest_n804_05
contest_n804_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-06-2013 17:19
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-06-2013 17:20
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-06-2013 18:57