დეტალური ინფორმაცია

N805
დასახელებაშპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ აცხადებს კონკურსს (ქ. ახმეტის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის) საინჟინრო-საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
საიდინტიფიკაციო კოდი412670097
გამოცხადების თარიღი05-06-2013 17:25
წინადადების მიღება იწყება05-06-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n805


შედეგები / ცვლილებები

N805-1
დამატების თარიღი11-06-2013 18:26
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n805_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-06-2013 17:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-06-2013 17:25
კონკურსი არ შედგა 11-06-2013 18:27