დეტალური ინფორმაცია

N812
დასახელებასსიპ „სახმელეთო ტრანსპორის სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს სსიპ „სახმელეთო ტრანსპორის სააგენტოს“ ნებართვებისა და ავტორიზაციის ბლანკების არსებული დიზაინის შეცვლა-გაუმჯობესების მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველისახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი205297935
გამოცხადების თარიღი06-06-2013 16:34
წინადადების მიღება იწყება01-07-2013
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n812
contest_n812_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-06-2013 16:34