დეტალური ინფორმაცია

N86
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ქალაქ–მუზეუმ, მცხეთაში კონკურსს საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი03-06-2011 18:59
წინადადების მიღება იწყება03-06-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n86


შედეგები / ცვლილებები

N86-1
დამატების თარიღი09-06-2011 18:22
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n86_2
contest_n86_3


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 03-06-2011 18:59
წინადადებების მიღება დაწყებულია 03-06-2011 19:00
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-06-2011 18:24