დეტალური ინფორმაცია

N816
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფელ მუსხში ხალხური რეწვის სკოლა-მუზეუმისა და სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი06-06-2013 18:00
წინადადების მიღება იწყება06-06-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n816


შედეგები / ცვლილებები

N816-1
დამატების თარიღი17-06-2013 18:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n816_02
contest_n816_03
contest_n816_04
contest_n816_05
contest_n816_06
contest_n816_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-06-2013 18:00
წინადადებების მიღება დაწყებულია 06-06-2013 18:00
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-06-2013 18:51