დეტალური ინფორმაცია

N817
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი06-06-2013 18:02
წინადადების მიღება იწყება06-06-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n817


შედეგები / ცვლილებები

N817-1
დამატების თარიღი17-06-2013 18:27
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n817_02
contest_n817_03
contest_n817_04
contest_n817_05
contest_n817_06
contest_n817_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-06-2013 18:02
წინადადებების მიღება დაწყებულია 06-06-2013 18:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-06-2013 18:29