დეტალური ინფორმაცია

N824
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. ქვემო ნიჩბისში, ახალ ნიჩბისში, სასხორში, ზემო ნიჩბისსა და სოფ. ძეგვში სასმელი წყლის მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი12-06-2013 18:49
წინადადების მიღება იწყება28-06-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n824
contest_n824_02


შედეგები / ცვლილებები

N824-1
დამატების თარიღი02-07-2013 15:08
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n824_03
contest_n824_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-06-2013 18:49
გამარჯვებული გამოვლენილია 02-07-2013 15:09