დეტალური ინფორმაცია

N843
დასახელებამარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აცხადებს კონკურსს საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიმარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო
საიდინტიფიკაციო კოდი234232149
გამოცხადების თარიღი02-07-2013 15:25
წინადადების მიღება იწყება04-07-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n843
contest_n843_02


შედეგები / ცვლილებები

N843-1
დამატების თარიღი05-07-2013 16:39
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n843_03
contest_n843_04
contest_n843_05
contest_n843_06
contest_n843_07
contest_n843_08
contest_n843_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 02-07-2013 15:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 04-07-2013 10:40
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-07-2013 18:26