დეტალური ინფორმაცია

N845
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხეში ქუჩების გარე განათების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი05-07-2013 17:08
წინადადების მიღება იწყება05-07-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n845


შედეგები / ცვლილებები

N845-1
დამატების თარიღი19-07-2013 14:14
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n845_02
contest_n845_03
contest_n845_04
contest_n845_05
contest_n845_06
contest_n845_07
contest_n845_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-07-2013 17:08
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-07-2013 17:09
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-07-2013 14:18