დეტალური ინფორმაცია

N847
დასახელებასაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“ აცხადებს კონკურსს (საქართვლოს ეროვნული არქივის ხანძარქრობის სისტემის მოდერნიზაციის) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს ეროვნული არქივი
საიდინტიფიკაციო კოდი211358957
გამოცხადების თარიღი05-07-2013 17:19
წინადადების მიღება იწყება15-07-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n847


შედეგები / ცვლილებები

N847-1
დამატების თარიღი09-07-2013 18:24
შენიშვნა

შეცვლილი საკონკურსო დოკუმენტაცია

მიმაგრებული ფაილიcontest_n847_02


N847-2
დამატების თარიღი24-07-2013 12:20
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n847_03
contest_n847_04
contest_n847_05
contest_n847_06
contest_n847_07
contest_n847_08
contest_n847_09
contest_n847_10
contest_n847_11
contest_n847_12
contest_n847_13
contest_n847_14
contest_n847_15


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-07-2013 17:19
წინადადებების მიღება დაწყებულია 15-07-2013 10:39
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-07-2013 12:24