დეტალური ინფორმაცია

N866
დასახელებაააიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი424066977
გამოცხადების თარიღი17-07-2013 19:36
წინადადების მიღება იწყება18-07-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n866


შედეგები / ცვლილებები

N866-1
დამატების თარიღი24-07-2013 12:01
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n866_02
contest_n866_03
contest_n866_04
contest_n866_05
contest_n866_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 17-07-2013 19:36
წინადადებების მიღება დაწყებულია 18-07-2013 11:34
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-07-2013 12:03