დეტალური ინფორმაცია

N871
დასახელებაშპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ აცხადებს კონკურსს (მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების კეთილმოწყობისა და ესქპლუატაციის სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
საიდინტიფიკაციო კოდი404942470
გამოცხადების თარიღი22-07-2013 16:14
წინადადების მიღება იწყება30-07-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n871


შედეგები / ცვლილებები

N871-1
დამატების თარიღი08-08-2013 14:12
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n871_02
contest_n871_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-07-2013 16:14
გამარჯვებული გამოვლენილია 08-08-2013 14:13