დეტალური ინფორმაცია

N886
დასახელებასაქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციების შედგენაზე.
შემსყიდველისაქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
საიდინტიფიკაციო კოდი211343982
გამოცხადების თარიღი05-08-2013 11:16
წინადადების მიღება იწყება21-08-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n886
contest_n886_02


შედეგები / ცვლილებები

N886-1
დამატების თარიღი14-08-2013 16:54
შენიშვნა

შეცვლილი საკონკურსო დოკუმენტაცია

მიმაგრებული ფაილიcontest_n886_03


N886-2
დამატების თარიღი27-08-2013 17:29
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n886_04
contest_n886_05
contest_n886_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-08-2013 11:16
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-08-2013 11:35
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-09-2013 12:05