დეტალური ინფორმაცია

N887
დასახელებათუშეთისა და მტირალას ეროვნული პარკების ინფრასტრუქტურის დასაგეგმარებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.
შემსყიდველიდაცული ტერიტორიების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი204911337
გამოცხადების თარიღი05-08-2013 18:39
წინადადების მიღება იწყება20-08-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n887


შედეგები / ცვლილებები

N887-1
დამატების თარიღი22-08-2013 18:40
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n887_02
contest_n887_03
contest_n887_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-08-2013 18:39
წინადადებების მიღება დაწყებულია 20-08-2013 10:57
გამარჯვებული გამოვლენილია 06-09-2013 11:01