დეტალური ინფორმაცია

N896
დასახელებასსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“ აცხადებს კონკურსს (თელავის რეგიონალური არქივის არსებული შენობის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოებისა და ახალი საარქივე საცავის მოწყობისთვის საჭირო) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს ეროვნული არქივი
საიდინტიფიკაციო კოდი211358957
გამოცხადების თარიღი12-08-2013 11:18
წინადადების მიღება იწყება19-08-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n896
contest_n896_02


შედეგები / ცვლილებები

N896-1
დამატების თარიღი13-08-2013 19:22
შენიშვნა

შეცვლილი საკონკურსო დოკუმენტაცია

მიმაგრებული ფაილიcontest_n896_03


N896-2
დამატების თარიღი23-08-2013 18:13
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n896_04
contest_n896_05
contest_n896_06
contest_n896_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-08-2013 11:18
წინადადებების მიღება დაწყებულია 19-08-2013 11:04
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-08-2013 18:14