დეტალური ინფორმაცია

N902
დასახელებაშპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ობიექტზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
საიდინტიფიკაციო კოდი404942470
გამოცხადების თარიღი20-08-2013 16:29
წინადადების მიღება იწყება02-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n902


შედეგები / ცვლილებები

N902-1
დამატების თარიღი09-09-2013 11:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n902_02
contest_n902_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-08-2013 16:29
წინადადებების მიღება დაწყებულია 02-09-2013 11:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-09-2013 11:54