დეტალური ინფორმაცია

N940
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. მცხეთაში სადგურის უბანში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი11-09-2013 18:56
წინადადების მიღება იწყება16-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n940
contest_n940_02


შედეგები / ცვლილებები

N940-1
დამატების თარიღი20-09-2013 12:03
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n940_03
contest_n940_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-09-2013 18:56
წინადადებების მიღება დაწყებულია 17-09-2013 11:30
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-09-2013 12:04