დეტალური ინფორმაცია

N946
დასახელებასსიპ „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“ აცხადებს კონკურსს (სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მაღალი ძაბვის სარეზერვო გადამცემი ხაზების მონტაჟის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველისასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
საიდინტიფიკაციო კოდი204493262
გამოცხადების თარიღი13-09-2013 18:51
წინადადების მიღება იწყება16-09-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n946


შედეგები / ცვლილებები

N946-1
დამატების თარიღი10-10-2013 11:58
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n946_02
contest_n946_03
contest_n946_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 13-09-2013 18:51
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-09-2013 10:34
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 10-10-2013 12:00