დეტალური ინფორმაცია

N960
დასახელებაააიპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“ აცხადებს კონკურსს (ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ეზოების ჭიშკრების) დიზაინისა და საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიბათუმის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი245603529
გამოცხადების თარიღი20-09-2013 11:41
წინადადების მიღება იწყება20-09-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n960
contest_n960_02


შედეგები / ცვლილებები

N960-1
დამატების თარიღი02-10-2013 12:20
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n960_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-09-2013 11:41
წინადადებების მიღება დაწყებულია 20-09-2013 11:41
კონკურსი არ შედგა 02-10-2013 12:21