დეტალური ინფორმაცია

N963
დასახელებაქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს (ქ. თბილისის ვაკის გამგეობის ტერიტორიაზე ავტობუსის გაჩერების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველივაკის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი204872539
გამოცხადების თარიღი20-09-2013 11:58
წინადადების მიღება იწყება30-09-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n963


შედეგები / ცვლილებები

N963-1
დამატების თარიღი16-10-2013 12:57
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n963_02
contest_n963_03
contest_n963_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-09-2013 11:58
წინადადებების მიღება დაწყებულია 30-09-2013 11:08
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 16-10-2013 12:58