დეტალური ინფორმაცია

N969
დასახელებაქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს (ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე დენდროლოგიური პროექტის) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკიზური ნახაზების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველივაკის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი204872539
გამოცხადების თარიღი24-09-2013 14:29
წინადადების მიღება იწყება26-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n969


შედეგები / ცვლილებები

N969-1
დამატების თარიღი16-10-2013 12:49
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n969_02
contest_n969_03
contest_n969_04
contest_n969_05
contest_n969_06
contest_n969_07
contest_n969_08
contest_n969_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-09-2013 14:29
წინადადებების მიღება დაწყებულია 26-09-2013 10:55
გამარჯვებული გამოვლენილია 16-10-2013 12:53