დეტალური ინფორმაცია

N972
დასახელებასსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო აცხადებს კონკურსს (საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს შენობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი200162224
გამოცხადების თარიღი24-09-2013 18:06
წინადადების მიღება იწყება24-09-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n972
contest_n972_02
contest_n972_03
contest_n972_04
contest_n972_05
contest_n972_06
contest_n972_07
contest_n972_08
contest_n972_09
contest_n972_10
contest_n972_11
contest_n972_12
contest_n972_13
contest_n972_14
contest_n972_15
contest_n972_16
contest_n972_17
contest_n972_18
contest_n972_19


შედეგები / ცვლილებები

N972-1
დამატების თარიღი09-10-2013 12:24
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n972_20


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-09-2013 18:06
წინადადებების მიღება დაწყებულია 24-09-2013 18:06
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 09-10-2013 12:25