დეტალური ინფორმაცია

N978
დასახელებააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
საიდინტიფიკაციო კოდი245427809
გამოცხადების თარიღი30-09-2013 12:08
წინადადების მიღება იწყება04-10-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n978


შედეგები / ცვლილებები

N978-1
დამატების თარიღი07-10-2013 18:41
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n978_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-09-2013 12:08
წინადადებების მიღება დაწყებულია 04-10-2013 11:06
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 07-10-2013 18:42