დეტალური ინფორმაცია

N986
დასახელებაა(ა)იპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“ აცხადებს კონკურსს, ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სადარბაზო კარების დიზაინის პროექტირებასთან დაკავშირებით შესყიდვის პროცედურების განხორციელებაზე.
შემსყიდველიბათუმის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი245603529
გამოცხადების თარიღი04-10-2013 13:09
წინადადების მიღება იწყება28-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n986
contest_n986_02


შედეგები / ცვლილებები

N986-1
დამატების თარიღი08-11-2013 19:03
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n986_03
contest_n986_04
contest_n986_05
contest_n986_06
contest_n986_07
contest_n986_08
contest_n986_09
contest_n986_10
contest_n986_11
contest_n986_12
contest_n986_13
contest_n986_14
contest_n986_15
contest_n986_16
contest_n986_17
contest_n986_18
contest_n986_19
contest_n986_20
contest_n986_21
contest_n986_22
contest_n986_23


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 04-10-2013 13:09
წინადადებების მიღება დაწყებულია 28-10-2013 11:21
გამარჯვებული გამოვლენილია 08-11-2013 19:07