დეტალური ინფორმაცია

N987
დასახელებაა(ა)იპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“ აცხადებს კონკურსს, ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ეზოების ჭიშკრების დიზაინისა და პროექტირებასთან დაკავშირებით შესყიდვის პროცედურების განხორციელებაზე.
შემსყიდველიბათუმის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი245603529
გამოცხადების თარიღი04-10-2013 13:12
წინადადების მიღება იწყება28-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n987
contest_n987_02


შედეგები / ცვლილებები

N987-1
დამატების თარიღი15-11-2013 11:59
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n987_03
contest_n987_04
contest_n987_05
contest_n987_06
contest_n987_07
contest_n987_08
contest_n987_09
contest_n987_10
contest_n987_11
contest_n987_12
contest_n987_13
contest_n987_14
contest_n987_15
contest_n987_15
contest_n987_16
contest_n987_17


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 04-10-2013 13:12
წინადადებების მიღება დაწყებულია 28-10-2013 11:21
გამარჯვებული გამოვლენილია 15-11-2013 12:06