დეტალური ინფორმაცია

N988
დასახელებააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ბათუმისა და ქ. ქობულეთის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების მშენებლობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
საიდინტიფიკაციო კოდი245427809
გამოცხადების თარიღი08-10-2013 16:47
წინადადების მიღება იწყება17-10-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n988


შედეგები / ცვლილებები

N988-1
დამატების თარიღი21-10-2013 11:27
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n988_02
contest_n988_03
contest_n988_04
contest_n988_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-10-2013 16:47
წინადადებების მიღება დაწყებულია 17-10-2013 13:05
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 21-10-2013 11:28