დეტალური ინფორმაცია

N999
დასახელებამარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო
საიდინტიფიკაციო კოდი234232149
გამოცხადების თარიღი18-10-2013 19:14
წინადადების მიღება იწყება25-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n999
contest_n999_02


შედეგები / ცვლილებები

N999-1
დამატების თარიღი29-10-2013 11:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n999_03
contest_n999_04
contest_n999_05
contest_n999_06
contest_n999_07
contest_n999_08
contest_n999_09
contest_n999_10
contest_n999_11


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-10-2013 19:14
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-10-2013 11:46
გამარჯვებული გამოვლენილია 01-11-2013 11:26