დეტალური ინფორმაცია

N1008
დასახელებასსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“ აცხადებს კონკურს (საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერიას“ ბაღდათის ფილიალის ადმინისტარციული შენობის ბრტყელი გადახურვის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია"
საიდინტიფიკაციო კოდი212682051
გამოცხადების თარიღი28-10-2013 11:41
წინადადების მიღება იწყება28-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1008


შედეგები / ცვლილებები

N1008-1
დამატების თარიღი05-11-2013 17:07
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1008_02
contest_n1008_03
contest_n1008_04
contest_n1008_05
contest_n1008_06
contest_n1008_07
contest_n1008_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 28-10-2013 11:41
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-10-2013 11:26
გამარჯვებული გამოვლენილია 05-11-2013 17:12