დეტალური ინფორმაცია

N109
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს „1. სოფ. ნაოზის ამბულატორიის მოწყობის; 2. სოფ. ნაოზის სანიაღვრე არხებისა და წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე“.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი22-06-2011 13:46
წინადადების მიღება იწყება22-06-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n109


შედეგები / ცვლილებები

N109-1
დამატების თარიღი07-07-2011 23:15
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n109_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-06-2011 13:46
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-06-2011 13:47
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-07-2011 23:17