დეტალური ინფორმაცია

N1031
დასახელებაშპს „გარდაბნის თბოსადგური“ აცხადებს კონკურსს (შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშპს "გარდაბნის თბოსადგური"
საიდინტიფიკაციო კოდი404428071
გამოცხადების თარიღი21-11-2013 12:32
წინადადების მიღება იწყება25-11-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1031


შედეგები / ცვლილებები

N1031-1
დამატების თარიღი27-11-2013 11:36
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1031_02
contest_n1031_03
contest_n1031_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-11-2013 12:32
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-11-2013 11:14
გამარჯვებული გამოვლენილია 27-11-2013 11:37