დეტალური ინფორმაცია

N111
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი24-06-2011 19:24
წინადადების მიღება იწყება24-06-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n111


შედეგები / ცვლილებები

N111-1
დამატების თარიღი30-06-2011 18:58
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n111_02
contest_n111_03
contest_n111_04
contest_n111_05
contest_n111_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 24-06-2011 19:24
წინადადებების მიღება დაწყებულია 24-06-2011 19:25
გამარჯვებული გამოვლენილია 30-06-2011 18:59