დეტალური ინფორმაცია

N1067
დასახელებაქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე დენდროლოგიური პროექტის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკიზური ნახაზების შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველივაკის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი204872539
გამოცხადების თარიღი20-01-2014 12:12
წინადადების მიღება იწყება24-01-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1067


შედეგები / ცვლილებები

N1067-1
დამატების თარიღი03-02-2014 15:34
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1038_09
contest_n1038_09
contest_n1067_02
contest_n1067_03
contest_n1067_04
contest_n1067_05
contest_n1067_06
contest_n1067_07
contest_n1067_08
contest_n1067_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-01-2014 12:12
გამარჯვებული გამოვლენილია 03-02-2014 15:39